Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
С-5226/07.12.2018 г. 7.12.2018 г. „ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИНВЕСТИЦИОННО СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ”Реконструкция на пътен участък №1 с дължина 3.420 км. от разклон с Поповец до с.Пътниково от път НKV2177 със стар №М2, М6, ІІІ-5072, с. Сестринско – с.Поповец /с.Пътниково-с.Светослав/ НKV2175, община Стамболово” Отворена 00782-2018-0022
С-5015 22.11.2018 г. „Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по ”Реконструкция на пътен участък №1 с дължина 3.420 км. от разклон с Поповец до с.Пътниково от път НKV2177 със стар №М2, М6, ІІІ-5072, с. Сестринско – с.Поповец /с.Пътниково-с.Светослав/ НKV2175, община Стамболово”. Отворена 00782-2018-0021
00782-2018-0020 17.10.2018 г. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Стамболово, съгласно маршрутни разписания по обособени позиции Отворена 00782-2018-0020
00782-2018-0019 16.10.2018 г. „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Стамболово през сезон 2018/2019год.” Възложена 00782-2018-0019
00782-2018-0018 11.10.2018 г. „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с ид. №26/07/2/0/00840 от 21.12.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с три обособени позиции (ОП), както следва: Обособена позиция 1: "Строително-монтажни работи по "Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, община Стамболово"; Обособена позиция 2: "Строително-монтажни работи по "Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор, община Стамболово"; Обособена позиция 3: "Строително-монтажни работи по "Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово " Отворена 00782-2018-0018