Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
С-2178 8/16/2019 „Извършване на ремонтни дейности на обекти общинска собственост “ по две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на тротоарите по централната улица в с.Маджари, общ.Стамболово, обл.Хасково“ ;  Обект №1: „Реконструкция и рехабилитация на тротоарите по централната улица в с.Маджари, общ.Стамболово, обл.Хасково ” . 2. Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрива на сградата на кметство с.Лясковец и Ремонт на покрива на сградата на кметство с.Долно Ботево“:  Обект №1: „Ремонт на покрива на сградата на кметство с.Лясковец ” ;  Обект №1: „Ремонт на покрива на сградата на кметство с.Долно Ботево” . Opened -
С-2166 8/15/2019 „Изграждане на детска площадка. Полагане на ударопоглъщаща настилка на изградена детска площадка. Полагане на настилка от изкуствена трева на изградена спортна площадка“ по три обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Изграждане на детска площадка в село Долно поле, община Стамболово, област Хасково“ ; 2. Обособена позиция № 2: „Полагане на ударопоглъщаща настилка на изградена детска площадка в двора на ДГ “Звездичка“, находяща се в село Стамболово, област Хасково“ ; 3. Обособена позиция № 3: „Полагане на настилка от „изкуствена трева“ на изградена спортна площадка в двора на СУ "Св. Климент Охридски", находяща се в село Стамболово, област Хасково“. Opened -
С-1760 7/3/2019 „Изграждане на частични канализации по населени места в община Стамболово, област Хасково" Opened -
С-1353/16.05.2019год. 5/28/2019 ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация и изграждане на улици в населени места в община Стамболово, област Хасково“ . Other -
С-1358/17.05.2019г. 5/17/2019 ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: " Извършване на строително – монтажни работи по проект "Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево, Община Стамболово, в УПИ I, кв. 10 по к.к. на с. Долно Ботево, Община Стамболово" . Other -