Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ПС-2 4/28/2017 „Ремонт на сгради” собственост на Община Стамболово. Opened -
ПС-3 4/28/2017 Изграждане на детски паркове в населени места на територията на Община Стамболово . Opened -
ПС-4 4/28/2017 Изграждане на частична канализация в селата Пътниково, Стамболово, Жълти бряг и село Гледка , община Стамболово, област Хасково. Opened -
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - №2/22.02.2017г. 2/22/2017 “Доставка на гориво за отопление за нуждите на детските градини на територията на Община Стамболово и доставка на дизелово горива , автомобилен бензин , смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Стамболово и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България" с обособени позиции Opened 9061691/22.02.2017г.
ПС-1 2/3/2017 "Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда и училище СУ „Св. Климент Охридски” – Община Стамболово , разположени в УПИ IV и VII , кв.52, село Стамболово,община Стамболово, област Хасково" Assigned 00782-2017-0001