Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
00782-2018-0020 10/17/2018 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Стамболово, съгласно маршрутни разписания по обособени позиции Opened 00782-2018-0020
00782-2018-0019 10/16/2018 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Стамболово през сезон 2018/2019год.” Opened 00782-2018-0019
00782-2018-0018 10/11/2018 „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с ид. №26/07/2/0/00840 от 21.12.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с три обособени позиции (ОП), както следва: Обособена позиция 1: "Строително-монтажни работи по "Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, община Стамболово"; Обособена позиция 2: "Строително-монтажни работи по "Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор, община Стамболово"; Обособена позиция 3: "Строително-монтажни работи по "Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово " Opened 00782-2018-0018
00782-2018-0017 9/20/2018 „Ремонт и възстановяване на сграда „Хамбар” с историческо значение в село Стамболово , община Стамболово , област Хасково”. Opened 00782-2018-0017
4/04.09.2018г. 9/4/2018 „Изработване на технически инвестиционни проекти за oсновен ремонт горски пътища на територията на община Стамболово и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“ Opened 4/04.09.2018г.